Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Khoa tài chính

Khoa tài chính

04:25 | 14/09/2015

I/ Nhiệm vụ của Khoa và Bộ môn trực thuộc.

Khoa và bộ môn trực thuộc là đơn vị quản lý hành chính và chuyên môn của nhà   trường.

Khoa và Bộ môn trực thuộc có nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi của khoa, tổ bộ môn theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
  2. Quản lý giáo viên, cán bộ thuộc đơn vị.
  3. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy biên soạn đề thi, kiểm tra đánh giá khi được Hiệu trưởng phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.
  4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ thuộc khoa, tổ bộ môn.
  5. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng, phó khoa, trưởng phó bộ môn.

1.  Nhân sự.

      -  Đứng đầu các khoa, tổ bộ môn trực thuộc là trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm.

      -   Giúp việc trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn có phó trưởng khoa, tổ phó bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Miễn nhiệm.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng khoa, trưởng bộ môn.

-   Giúp Hiệu trưởng nghiên cứu quán triệt và triển khai các chủ trương đường lối chính sách pháp luật, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quy chế, quy định nhiệm vụ công tác của Bộ, Thành phố, nhà trường.

-   Tham gia xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch đào tạo của trường. Lập kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của khoa, bộ môn, đề xuất và theo dõi các biện pháp thực hiện các kế hoạch đó ở đơn vị.

-   Chỉ đạo tổ chức và xây dựng nội dung, chương trình, thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc khoa, bộ môn và nhà trường giao.

-   Phân công công tác cho giáo viên, cán bộ, tổ chức kiểm tra đánh giá công tác chuyên môn (kiểm tra hồ sơ, chấp hành quy chế…)

-  Quản lý và phê duyệt đề đáp kiểm tra, đề thi, đề nghị Hiệu trưởng các hình thức thi, quản lý bài thi theo quy chế.

-  Quản lý toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bồi dưỡng giáo viên, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

-   Phối hợp với Phòng công tác – học sinh, quản lý, giáo dục học sinh các hoạt động ngoại khoá.

-  Phối hợp với Phòng tổ chức – hành chính, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thực hành do nhà trường trang bị.

-  Tổ chức quản lý, lưu trữ hệ thống văn bản sổ sách, biểu mẫu đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường phân cấp cho khoa, bộ môn.

-   Lập dự toán kinh phí hoạt động của khoa, bộ môn theo hướng dẫn của phòng TC-KT, BGH

    3.  Nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng khoa, tổ phó tổ bộ môn..

-   Giúp trưởng khoa, trưởng bộ môn trong công tác quản lý khoa, bộ môn và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trưởng khoa, trưởng bộ môn về các nhiệm vụ được phân công.

-  Được quyền giải quyết toàn bộ các công việc được phân công. Thay mặt trưởng khoa, trưởng bộ môn điều hành các hoạt động của các đơn vị khi trưởng khoa, trưởng bộ môn đi vắng hoặc uỷ quyền.

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Tin liên quan

Không có bài viết liên quan.

Thông báo mới