Trường Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Phòng công tác học sinh

Phòng công tác học sinh

10:14 | 04/09/2015

PHÒ​NG CÔNG TÁC HỌC SINH

Chức năng

          Tham mưu, tổng hợp và đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý học sinh; triển khai giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức; thực hiện chế độ chính sách; thanh tra chấp hành quy chế học tập, rèn luyện; tổ chức các hoạt động ngoại khoá của học sinh – sinh viên.

Nhiệm vụ

          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo công tác quản lý học sinh các khoá, các hệ trong nhà trường.

          - Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển nhập trường theo đúng yêu cầu và quy định của Hội đồng tuyển sinh và quyết định triệu tập.

          - Tổ chức khám sức khoẻ ban đầu, làm thẻ học sinh, hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế; đăng ký nghĩa vụ quân sự, tạm trú, chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, ổn định biên chế lớp. Tham mưu, chỉ định ban cán sự lớp cho giáo viên chủ nhiệm. Cung cấp danh sách lớp chuyển phòng đào tạo. Quản lý hồ sơ học sinh đầu vào theo quy định.

          - Tổ chức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục pháp luật, xây dựng nếp sống văn hoá. Phòng chống các tệ nạn xã hội; tổ chức tham quan học tập, quản lý học sinh. Đôn đốc thu nộp học phí đúng thời hạn quy định (kế toán)

          - Trực tiếp tiếp nhận giải quyết các vấn đề liên quan tới học sinh trong nhà trường (xác nhận mua vé xe buýt, nhận bưu phẩm, chế độ bảo hiểm, chuyển trường, chuyển lớp, khiếu nại, tố cáo của học sinh trong nhà trường…).

          - Tổ chức khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, giáo viên, viên chức và học sinh; kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường; mua, cấp và quản lý thuốc khám chữa bệnh theo đúng chế độ. Tham gia công tác bồi dưỡng, tự đánh giá và định kỳ báo cáo chất lượng giáo dục; hướng dẫn tổng hợp công tác tự đánh giá của các lớp. Chịu sự kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

          - Phối hợp với phòng Đào tạo và giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo công tác thi học sinh giỏi các cấp; đánh giá kết quả rèn luyện theo học kỳ, năm học cho học sinh. Đề nghị Hội đồng xét cấp học bổng, duyệt chế độ miễn giảm học phí cho học sinh diện chính sách. Khen thưởng, kỷ luật học sinh.

          - Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức công tác khai thác đào tạo liên thông – liên kết, đào tạo theo địa chỉ, theo chỉ tiêu và chương trình đào tạo được duyệt.

          - Hàng năm tham mưu công tác đánh giá giáo viên chủ nhiệm, tổng hợp báo cáo công tác quản lý học sinh, kết quả rèn luyện của học sinh các khoá, các hệ; công tác y tế vệ sinh nhà trường.

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Tạo mã khác captcha
    Không có bình luận.

Tin liên quan

Không có bài viết liên quan.

Thông báo mới