Chức năng

– Trường trung cấp Kinh tế Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ trung cấp.

– Nhà trường có phạm vi tuyển sinh trong toàn quốc với các đối tượng là học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, trung cấp, Cao đẳng, Đại học với các hệ đào tạo từ 1, 2 đến 3 năm, người học tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp.

– Ngoài nhiệm vụ đào tạo theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm được giao nhà trường còn có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên trong ngành.

– Trường là đơn vị sự nghiệp công lập đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

– Tổ chức bộ máy nhà trường, đề xuất tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bồi dưỡng và đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn 5 năm và 10 năm.

– Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

– Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo trên cơ sở quy định về chương trình khung và chương trình khung các ngành đào tạo trình độ TCCN do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạy nghề ban hành. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình của các ngành đào tạo TCCN để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường để bảo đảm có đủ giáo trình giảng dạy, học tập. Việc biên soạn hoặc lựa chọn và duyệt giáo trình các ngành đào tạo TCCN thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạy nghề.

– Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học – kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

– Được nhà nước giao đất, giao cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá.

– Sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.

– Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường.

– Thực hiện công khai cam kết về chất lượng đào tạo và công khai về chất lượng đào tạo thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và về thu chi tài chính. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.