Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội, tiền thân là trường Cán bộ Tài chính được UBHC thành phố Hà Nội thành lập theo Quyết định số 5414/QĐ-TCDC ngày 20/10/1964 của Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, trường trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

Theo Quyết định số 1560/QĐ-TCCQ ngày 30/6/1966 của UBHC Thành phố Hà Nội, trường Cán bộ Tài chính Hà Nội sáp nhập thêm trường Cán bộ Thống kê và được đổi tên thành trường Trung học Tài chính- Kế toán trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội. Năm 1987 tại quyết định số 2739/QĐ-UB ngày 03/7/1987 của UBND Thành phố Hà Nội giao cho trường Trung học Tài chính- Thống kê tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo trung học kinh tế của trường Quản lý kinh tế và đổi tên thành trường Trung học Kinh tế Hà Nội trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

Ngày 30/10/2008 theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trường được đổi tên thành trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội, trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Ngày 12 tháng 04 năm 2017 theo Quyết định số 2230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trường được giao sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý.